PROMOCJA / KONKURS "POKOLORUJ"

BIOWAY Polska Sp. z o.o. Ul. Wały Jagiellońskie 34 80-853 Gdańsk

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „POKOLORUJ”

1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji promocji „POKOLORUJ” obowiązującej we wszystkich bistro BIOWAY i BIOWAY MIX zwanej w dalszej części „Akcją”.

2. Akcja obowiązuje od 30 października 2017 do 31 grudnia 2017.

3. W ramach Akcji przy zakupie powyżej 20 zł rachunek zostanie pomniejszony o kwotę 10 zł.

4. Osoba chcącą skorzystać z oferty powinna przed złożeniem zamówienia ustnie poinformować ekspedienta o chęci skorzystania z promocji i przekazać KUPON w formie ulotki z kolorowanką uzupełnioną przynajmniej dwoma kolorami.

5. Promocja ważna jest tylko i wyłącznie przy okazji zakupu. Nie uprawnia do otrzymania darmowego dania lub zniżki bez jednoczesnego zakupu.

6. Promocja dotyczy tylko świeżych dań głównych. Promocja nie dotyczy pozostałego asortymentu, a w szczególności: deserów, zup i napojów butelkowanych.

7. Promocja nie dotyczy zakupów „na wynos” i „na dowóz”.

8. Niniejsza promocja nie może być łączona z innymi promocjami.

9. Dania które otrzymuje się w ramach promocji nie można wymienić na gotówkę.

10. W przypadku wątpliwości, co do zaliczenia danego dania do grupy dań głównych ostateczną decyzję w tej kwestii podejmuje Kierownik baru, lub inny wskazany lub zastępujący go pracownik BIOWAY.

11. Ekspedient ma prawo odmówić udziału w promocji dowolnej osobie bez podania przyczyn, a w szczególności jeżeli uzna że kolorowanka jest uzupełniona niechlujnie. Ostateczną decyzję co do przyjęcia KUPONU podejmuje Kierownik baru, lub inny wskazany lub zastępujący go pracownik BIOWAY.

12. Skorzystanie z Promocji jest równoważne z przekazaniem na rzecz BIOWAY Polska Sp. z o.o. prawd do dzieła jakim jest uzupełniona kolorowanka. W szczególności do jej rozpowszechniania w formie cyfrowej w mediach społecznościowych BIOWAY Polska. Sp. z o.o. oraz w dowolnych przedrukach reklamowych.

REGULAMIN KONKURSU „POKOLORUJ – najbardziej kreatywna kolorowanka”

1. Postanowienia ogólne

Organizatorem konkursu i fundatorem nagrody zwanego dalej konkursem jest BIOWAY Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku (80-853) przy ul. Wały Jagiellońskie 34, zwanym dalej "Organizatorem". Konkurs jest organizowany dnia 30 października 2017 roku i potrwa do 31 grudnia 2017. Informacja o konkursie, zasadach uczestnictwa i nagrodach zostanie opublikowana 30 października 2017 roku w serwisie internetowym prowadzonym pod adresem www.bioway.pl.

2. Uczestnictwo w konkursie

Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w regulaminie. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy organizatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie. Uczestnictwa w konkursie oraz praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

3. Przebieg i warunki udziału w konkursie

Uczestnicy konkursu przekazują Organizatorowi za pośrednictwem ekspedientów sieci BIOWAY i BIOWAY MIX pokolorowany minimum dwoma kolorami, obrazek który jest wydrukowany na dedykowanej ulotce rozdystrybuowanej przechodniom w obrębie bistr BIOWAY i BIOWAY MIX. Przekazanie uzupełnionej kolorowanki wraz z napisaniem na niej adresu e-mail autora, ekspedientowi BIOWAY jest jednoczesne ze zgłoszeniem się uczestnika do udziału w konkursie. Uczestnik zgłaszający się do konkursu jednoznacznie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BIOWAY Polska Sp. z o.o. dla celów przeprowadzenia konkursu.

4. Zasady wyłaniania zwycięzców

Laureat konkursu (1 osoba) zostanie wyłoniony na podstawie przekazania najciekawszego dzieła. Zwycięzców wybierze trzyosobowa komisja powołana przez zarząd BIOWAY Polska Sp. z o.o. Organizator z laureatem konkursu skontaktuje się poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany na ulotce z kolorowanką.

5. Nagrody

Laureat konkursu, zostanie poproszonych o dane do wysyłki (imię, nazwisko, adres zamieszkania) i otrzyma wyciskarkę do soków. Nagroda zostanie wysłana pocztą lub pocztą kurierską w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ogłoszenia wyników konkursu na adres podany przez Laureata. Laureaci nie nabywają prawa do nagrody, jeżeli nie spełnili któregokolwiek z warunków określonych w pkt. 2, 3 i 4 regulaminu, w tym nie wskazali danych umożliwiających realizację prawa do nagrody w sposób określony w pkt. 3 lub nie zrobili tego w terminie. W takim wypadku nagroda pozostaje do dyspozycji organizatora. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem powiadomienia o wygranej wynikającymi z błędnego podania przez nagrodzonego uczestnika konkursu adresu e-mail na który to zostało wysłane powiadomienie o nagrodzie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego uczestnika konkursu danych kontaktowych, adresu zamieszkania oraz innych danych służących do identyfikacji oraz za wszelkie niezgłoszone organizatorowi zmiany tych danych. W celu dokonania identyfikacji zwycięzcy przy odbiorze nagrody winien on okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.

6. Postępowanie reklamacyjne

Reklamacje dotyczące spraw związanych z konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do organizatora na adres e-mail: marketing@bioway.pl. Reklamacje dotyczące przebiegu należy składać od dnia ogłoszenia o konkursie do 14. dnia od daty zamknięcia konkursu. Reklamacje dotyczące jakości nagród należy składać w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odbioru na adresy wskazane w punkcie 1. powyżej. Reklamacje rozpatrywać będzie organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres e-mail, z którego nadesłano reklamację.

7. Ochrona danych osobowych

Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzcy oraz przyznania, wydania i odbioru nagrody. Dane osobowe uczestników konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r., nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Agora SA. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1. niniejszego paragrafu, obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika jako zwycięzcy konkursu. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w konkursie.

8. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.