REGULAMIN KART PODARUNKOWYCH BIOWAY

I. Postanowienia ogólne

§ 1

W niniejszym regulaminie karty podarunkowej BIOWAY, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozmieć:
a. Wydawca – BIOWAY Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Dmowskiego 11f, 80-243 Gdańsk.

b. Karta Podarunkowa – bon towarowy w formie plastikowej karty, uprawniający Użytkownika do jego realizacji w bistro gdzie został on zakupiony. Karta Podarunkowa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, instrumentem pieniądza elektronicznego ani kartą płatniczą,
c. Klient – osoba, która nabywa Kartę Podarunkową,
d. Użytkownik – każdorazowy posiadacz Karty Podarunkowej,
e. Bistro BIOWAY – lokal gastronomiczny prowadzone przez Wydawcę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

§ 2

1. Regulamin określa warunki wydania i używania Karty Podarunkowej
2. Regulamin dostępny jest :
a. w siedzibie Wydawcy;
b. w bistrach BIOWAY,
c. na stronie www.bioway.pl

II. Wydanie Karty Podarunkowej

§ 3

1. Karta Podarunkowa wydawana jest w bistrach BIOWAY.
2. Warunkiem wydania Klientowi Karty Podarunkowej jest wniesienie w kasie bistro BIOWAY przedpłaty na przyszłe wydatki w kwocie 25 zł lub 50 zł.

§ 4

1. Karta Podarunkowa może być używana wyłącznie w bistro BIOWAY w którym została zakupiona.
2. Karta Podarunkowa jest ważna do dnia 31.12.2019 roku.

III. Zasady korzystania z Karty Podarunkowej

§ 5

1. Kwota wskazana na karcie podarunkowej stanowi przedpłatę na rzecz przyszłych zakupów dokonywanych przez Użytkownika w bistro BIOWAY.
2. Karta Podarunkowa uprawnia jej Użytkownika do zapłaty za towary oferowane w bistro BIOWAY.
3. W bistro BIOWAY Użytkownik dokonuje realizacji Karty Podarunkowej poprzez przedstawienie jej personelowi bistro BIOWAY oraz zadeklarowanie woli jej użycia przed dokonaniem płatności za towary.
5. Karta podarunkowa jest jednorazowa.
6. W przypadku, gdy wartość nabywanych towarów przewyższy wartość środków w formie przedpłaty na Karcie Podarunkowej, Użytkownik zobowiązany jest zapłacić różnicę pomiędzy ceną a wartością Karty Podarunkowej gotówką, kartą płatniczą lub kredytową.
7. W przypadku gdy cena nabywanych za pomocą Karty Podarunkowej towarów jest niższa niż wartość środków na Karcie Podarunkowej, Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce.

§ 6

1. Wydawca odmówi realizacji Karty Podarunkowej w przypadku:
a. gdy przedłożona Karta Podarunkowa nie jest autentyczna;
b. próby zapłacenia Kartą podarunkową w innym bistro BIOWAY niż to wskazane na Karcie Podarunkowej
c. upływu ważności Karty Podarunkowej.

§ 7

1. Środki pieniężne zgromadzone na Karcie Podarunkowej nie podlegają oprocentowaniu oraz, z zastrzeżeniem § 6 ust. 2, nie podlegają zwrotowi na rzecz Klienta lub Użytkownika, w szczególności Karta Podarunkowa nie podlega wymianie na gotówkę, w całości lub w części, a także nie może zostać zwrócona Wydawcy ani też wymieniona na inne karty wydawane przez Wydawcę.
IV. Odpowiedzialność i reklamacje dotyczące Karty Podarunkowej

§ 9

1. Reklamacje dotyczące wydania i korzystania z Karty Podarunkowej mogą być składane bezpośrednio wbistro BIOWAY, w godzinach ich otwarcia, listownie na adres siedziby Wydawcy wskazany w § 1 lit. a, z dopiskiem "Karta Podarunkowa – reklamacja" lub e-mailem na adres: marketing@bioway.pl
2. W reklamacji należy podać dane kontaktowe zgłaszającego reklamację, umożliwiające udzielenie odpowiedzi, oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji.
3. Wydawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

V. Postanowienia końcowe

§ 10

Regulamin jest dostępny w bistro BIOWAY, w siedzibie Wydawcy oraz na stronie www.bioway.pl